УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ

УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ е основано през 2008г. като акционерно дружество. От 2014г. Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% собственост на Уиндкрафт Симонсфелд АГ, регистрирано в Република Австрия. Предприятието е със седалище и адрес на управление в гр. София,  бул. “Цар Освободител” № 14, ет.5. Адресът за кореспонденция е гр. София,  бул. “Цар Освободител” № 14, ет.5. Регистрираният предмет на дейност на Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД е производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт и рехабилитация на енергийни съоръжения и обекти; дейности по опазване на околната среда; продажба на добитата енергия; внос и износ на електрическа енергия; покупка, продажба и препродажба на съоръжения и обекти за производство на електроенергия. Към момента компанията притежава и оперира два ветрогенератора с обща инсталирана мощност 4 МВт. Овен това, Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД разработва проекти за вятърни и слънчеви електроцентрали в България.