Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1 - Eye-Able Logo

УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ


Офис ВАРНА

ЮПЗ, 9000 Варна, България

Офис КАВАРНА

9650 Каварна, България

ОБЯВА по чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗOOС

 

„УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ” ЕООД със седалище: гр. Варна, ЮПЗ,

Бизнес сграда Булпорт, телефон за контакт: +359884087048, e-mail: office@wksimonsfeld.bg

 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане на „Вятърен парк с транспортна и електрокомуникационна мрежи“ на територията на с.Нейково и с.Видно, Община Каварна.

 

Срещите ще се проведат както следва:

  •    на 26.04.2024г. от 10:00 часа в сградата на Кметство с. Нейково, общ. Каварна;
  •    на 26.04.2024г. от 12:00 часа в сградата на Кметство с. Видно, общ. Каварна;
  •    на 26.04.2024г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес ул. „Г. С. Раковски“ № 12, гр. Каварна.

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него в т.ч.  Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитена зона  „Калиакра”  с код BG0002051,”защитена зона Шабленски Езерен Комплекс” с код BG0000156, защитена зона „Било” с код BG0002115  и защитена зона  „Крайморска Добруджа” с код BG0000130 са на  разположение на интересуващите се  всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа в сградата на Общинска администрация Каварна, отдел „Екология и зелена система“, в сградите на кметствата в село Видно и село Нейково, общ. Каварна, РИОСВ Варна и в офиса на „УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ” ЕООД, гр. Варна, ЮПЗ, Бизнес сграда Булпорт, офис 3.4.

 

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

http://www.riosv-varna.org.

 

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на „УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ” ЕООД, гр. Варна, ЮПЗ, Бизнес сграда Булпорт, офис 3.4 и в РИОСВ - Варна, ул. Ян Палах №4, всеки работен ден от 10:00  до 16:00 часа или на срещите за обществено обсъждане.

 

Лице за контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Антоанета Кирова

Моб: +359884087048

e-mail: office@wksimonsfeld.bg