Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1 - Eye-Able Logo

УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ

УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ е основано през 2008г. като акционерно дружество. От 2014г. Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% собственост на Уиндкрафт Симонсфелд АГ, регистрирано в Република Австрия.

Предприятието е със седалище и адрес на управление и корепонденция в гр. Варна,  ЮПЗ Бизнес сграда "Булпорт", ет.3. Регистрираният предмет на дейност на Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД е производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт и рехабилитация на енергийни съоръжения и обекти; дейности по опазване на околната среда; продажба на добитата енергия; внос и износ на електрическа енергия; покупка, продажба и препродажба на съоръжения и обекти за производство на електроенергия.

Към момента компанията притежава и оперира ВтЕЦ "Нейково-2" с инсталирани два ветрогенератора с обща инсталирана мощност 4 МВт. Овен това, Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД разработва проекти за вятърни и слънчеви електроцентрали в цяла България.

Уиндкрафт Симонсфелд БГ извършва цялостен мениджъмънт на вятърни паркове, който включва: оперативно и техническо обслужване, превантивна поддръжка на съоръженията, 24/7 мониторинг, поддръжка, обслужване и опериране на спомагателните електрически съоръжения, поддръжка на съпътстващата инфраструктура, изготвяне на доклади, анализи и консултантски дейности към клиентите.

Правна информация

Правна информация и достъп до финансова информация ще намерите тук.